Home » การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี คืออะไร?

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี คืออะไร?

by admin
760 views
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีคืออะไร

ทำไมต้อง ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี มีความสำคัญอย่างไร

การ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี เป็นกระบวนการประเมินและตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานในด้านต่างๆ เป็นประจำ โดยทั่วไปแล้วจะดำเนินการปีละครั้ง เป้าหมายของการวัดผลประจำปีคือการระบุปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมการทำงานและดำเนินการแก้ไขเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน

คู่มือในการ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี ของนายจ้าง

ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของนายจ้างนั้นจะต้องมีการตรวจหลายๆ ปัจจัย เพื่อสรุปผลออกมาเป็นรายงานประจำปีซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา โดยมีปัจจัยที่สำคัญดังนี้

 • ปัจจัยทางกายภาพ : ปัจจัยทางกายภาพหมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จับต้องได้และมองเห็นได้ด้วยตา ซึ่งอาจจะส่งผลทั้งดีและร้ายต่อพนักงาน ตัวอย่างได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ การระบายอากาศ เสียงรบกวน และการออกแบบสถานที่ทำงานตามหลักสรีรศาสตร์
 • ปัจจัยทางจิตวิทยา : เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจที่ดีของพนักงาน ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจในงาน ระดับความเครียด สมดุลในชีวิตการทำงานหรือ Work Life Balance และความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในองค์กร การให้ความร่วมมือในการทำงาน 
 • สุขภาพและความปลอดภัย : หมายถึง มาตรการที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานปลอดภัยสำหรับพนักงาน เช่น ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและกระบวนการฉุกเฉิน
 • ความหลากหลายในการทำงาน : คือ การทำให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานนั้นครอบคลุมและเป็นมิตรสำหรับพนักงานทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ สภาพร่างกายทุกรูปแบบ
 • การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน : หมายถึง ประสิทธิภาพของการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เช่น ความพร้อมใช้งานของเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับการทำงานจากระยะไกล และประสิทธิภาพของกิจกรรมการสร้างทีม

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี

วิธีดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงานประจำปี

 1. ระบุปัจจัยที่คุณต้องการตรวจสอบ : เริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่าสภาพแวดล้อมการทำงานด้านใดมีความสำคัญต่อองค์กรและพนักงานของคุณมากที่สุด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบปัจจัยที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน เช่น สารเคมีอันตราย เสียงดังจากการผลิต แสงสว่าง และ ความร้อนภายในบริเวณการทำงาน เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
 2. เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : มีวิธีการต่างๆ มากมายที่สามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น การสำรวจ การสนทนากับพนักงาน การสัมภาษณ์ และการสังเกต 
 3. รวบรวมข้อมูล : ใช้วิธีการที่เลือกเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่างของพนักงานในกระบวนการรวบรวมข้อมูล
 4. วิเคราะห์ข้อมูล : เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลแล้ว ให้วิเคราะห์เพื่อมองหาพื้นที่ หรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีปัญหาและวางแผนในการแก้ไข รวมไปถึงการตรวจสอบ
 5. ดำเนินการตามที่วิเคราะห์ : หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สิ่งสำคัญคือ ต้องสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้กับพนักงานและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลใดๆ ที่ตรวจพบ 
 6. ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า : การวัดผลประจำปีนั้นไม่ควรทำครั้งเดียวแล้วจบ สิ่งสำคัญคือ ต้องติดตามผลการวัดและทบทวนความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานยังคงตอบสนองความต้องการของพนักงาน

ISO-45001

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี

 • ISO 45001 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานนี้ระบุถึงข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นประจำ เพื่อระบุและจัดการความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
 • Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 มาตรฐานนี้กล่าวถึงข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประจำ เพื่อระบุและควบคุมอันตรายพร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยรวม

ความสำคัญของการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีในการทำงาน

 • มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้นายจ้างต้องทำการวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประจำทุกปี ประการแรกและสำคัญที่สุด สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 
 • เมื่อพนักงานรู้สึกสบายใจและรู้สึกปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน พวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจ มีส่วนร่วม และสร้างผลงานในการทำงานที่ดี การประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งทำการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาในส่วนที่จำเป็น นายจ้างก็จะสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและองค์กรโดยรวม

นอกจากผลประโยชน์สำหรับพนักงานแล้ว การวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปียังมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอีกด้วย หลายประเทศมีกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งนายจ้างต้องปฏิบัติตาม โดยการวัดผลประจำปี นายจ้างสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้ และหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by entrepreblog