Home » คปอ : ทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

คปอ : ทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

by admin
395 views
คปอ

ทุกอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( คปอ )

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (คปอ) เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับองค์กรในการรักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ คปอ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และช่วยป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในที่ทำงาน คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการข้อกังวลด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

บทบาทของ-คปอ

บทบาทและความรับผิดชอบของ คปอ.

คปอ. มีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปกป้องพนักงานจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ความรับผิดชอบหลักของ คปอ. ประกอบด้วย:

 • การพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนด้านความปลอดภัย
 • ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและแนะนำการดำเนินการแก้ไข
 • จัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจสอบอุบัติเหตุและเหตุการณ์ในที่ทำงานและระบุสาเหตุที่แท้จริง
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรโดยส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและรับข้อเสนอแนะจากพนักงาน

ข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะขององค์กร องค์กรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน และหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ในประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควบคุมการจัดตั้งและการทำงานของ คปอ. องค์กรต้องพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อจัดตั้งคณะกรรมการ

 • ขนาดขององค์กร มีขนาดใหญ่แค่ไหน มีพนักงานกี่คน 
 • ลักษณะของงานที่ทำ ว่าเป็นงานประเภทไหน เช่น งานด้านการผลิต งานด้านการประกอบ ฯลฯ
 • ระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน มีความอันตรายแค่ไหน พนักงานจำนวนเท่าไหร่ที่อยุ่ในความเสี่ยง

สัดส่วนองค์ประกอบ-คปอ

องค์ประกอบของ คปอ.

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือการรวมตัวแทนจากทั้งผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความรู้สึกในการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน องค์ประกอบของคณะกรรมการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างขององค์กร แต่โดยทั่วไปแล้วทุกคนจะต้องผ่านการอบรม คปอ และประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้:

 • ประธาน (มักจะเป็นตัวแทนจากฝ่ายบริหาร)
 • ตัวแทนนายจ้าง (เช่น หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)
 • ตัวแทนพนักงาน (เลือกหรือแต่งตั้งโดยพนักงาน)
 • ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา (ตามความจำเป็น ตามความต้องการเฉพาะขององค์กร)

การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงาน จะต้องดำเนินการอย่างมีแบบแผนและโปร่งใส แนวทางปฏิบัติที่ควรทำบางประการเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่:

 • กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดให้ชัดเจน
 • ให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย ความรู้ สำหรับสมาชิกคณะกรรมการ
 • จัดการประชุมเป็นประจำโดยมีระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการโดยละเอียด
 • การพัฒนาและติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงาน
 • ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างคณะกรรมการและพนักงานในทุกระดับ

ประโยชน์ของคณะกรรมการ คปอ.

 • ความปลอดภัยในที่ทำงานดีขึ้น นำไปสู่การลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
 • เพิ่มขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย 
 • ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและเหตุการณ์ในที่ทำงาน เช่น การเรียกร้องเงินค่าชดเชยของพนักงาน การสูญเสียรายได้จากการผลิตต่าง ๆ และบทลงโทษทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
 • ชื่อเสียงที่ดียิ่งขึ้นสำหรับองค์กรในฐานะนายจ้างที่มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่พนักงาน

คปอ. จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เลยหากขาดความเห็นจากพนักงานและผู้ปฏิบัติงานจริง

ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้พนักงานสามารถออกความเห็นภายในสถานที่ทำงานได้ และสนับสนุนให้พนักงานมีความกล้าที่จะติเตียนหากพบเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by entrepreblog