Home » อันตรายในที่อับอากาศ และ ข้อควรระวังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

อันตรายในที่อับอากาศ และ ข้อควรระวังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

by admin
228 views
อันตรายในที่อับอากาศ

ข้อควรระวังสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ อันตรายในที่อับอากาศ มีอะไรบ้าง

อันตรายในที่อับอากาศ มีความรุนแรงค่อนข้างมาก ผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและรู้ถึงวิธีการป้องกันอันตรายในงานอับอากาศ เราได้ยินข่าวมีผู้เสียชีวิตจากงานอับอากาศอยู่บ่อยครั้งรวมถึงผู้ที่ลงไปช่วยเหลือก็เสียชีวิตตามไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสาเหตุมักมาจากการที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และไม่ผ่านการอบรมก่อนการปฏิบัติงานจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

อันตรายในที่อับอากาศ ทั่วไป

การทำงานในที่อับอากาศอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้ อาจมาจากการสัมผัสสารเคมีอันตรายหรือสภาวะที่เป็นอันตราย เช่น การขาดออกซิเจน ตัวอย่างพื้นที่อับอากาศ ได้แก่

 • หลุมหรือร่องลึก
 • ท่อระบายน้ำหรือรางน้ำ
 • ถัง ไซโล และแทงค์
 • ห้องหรือท่อ
 • ห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเทหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก

ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตและบาดเจ็บร้ายแรงจากการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งรวมถึงผู้ที่พยายามลงไปช่วย โดยไม่มีการฝึกอบรมหรืออุปกรณ์ไม่เหมาะสม อันตรายเมื่อทำงานในที่อับอากาศได้แก่

 • ขาดออกซิเจน
 • ขาดแสงสว่างจากธรรมชาติ
 • ฝุ่นละอองที่มีความเข้มข้นสูง เช่น แป้ง
 • การท่วมหรือพังทลายของของเหลวและของแข็ง
 • สภาพการทำงานที่ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ แก๊ส ฟูม หรือไอระเหย ที่อาจทำให้เกิดการติดไฟหรือเป็นพิษได้ ก่อนการทำงานในพื้นที่อับอากาศ ต้องทำความเข้าใจข้อบังคับด้านความปลอดภัยก่อน หากพบปัญหา ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศได้ ควรทำการประเมินความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วนเพื่อจัดทำระบบการทำงานเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ

หากเป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศ ควรกำหนดว่างานนั้นจำเป็นจริงๆ หรือไม่ หรือ ควรใช้วิธีการอื่นที่ไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่อับอากาศ แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศได้ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย เตรียมขั้นตอนฉุกเฉินก่อนการเริ่มงาน รวมถึงผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงนั้น ซึ่งการทำงานในที่อับอากาศที่ปลอดภัย ควรคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้

 • ระบบการทำงานที่ปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอับอากาศทั้งหมดก่อนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีระบบอนุญาตในการทำงานในที่อับอากาศ
 • การระบายอากาศ จะต้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสมภายในที่ทำงาน หากในบริเวณที่ทำงานไม่มีอากาศตามธรรมชาติ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อจ่ายอากาศให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 • การแยกระบบสาธารณูปโภคอาจมีความจำเป็นต้องแยกระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่การทำงานออก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างปลอดภัย เช่น แก๊ส น้ำ และไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์นั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆ เช่น ทำให้ร้อนขึ้น หรือมีผลต่อการเคลื่อนไหว
 • แผนฉุกเฉิน เตรียมแผนฉุกเฉินให้พร้อมก่อนการทำงาน ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมและเพียพอ ต้องมั่นใจว่าหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย และควรพิจารณารวมถึง
  1. การปฐมพยาบาล
  2. ความปลอดภัยของหน่วยกู้ชีพ
  3. การประสานงานกับหน่วยบริการฉุกเฉินทางการแพทย์
  4. ต้องมีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณเตือนทั้งจากพื้นที่อับอากาศและ บุคคลภายนอก
  5. การทำงานในพื้นที่อับอากาศมักดำเนินการในเวลากลางคืน วันหยุดสุดสัปดาห์ และเวลาที่ สถานที่ปิดทำการ ควรพิจารณาว่าจะส่งสัญญาณเตือนได้อย่างไรในกรณีมีเหตุการฉุกเฉินเกิดขึ้น
  6. จัดหาอุปกรณ์กู้ภัยและกู้ชีพที่เหมาะสมกับลักษณะของอันตรายที่ระบุไว้
  7. พิจารณาถึงการขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการฉุกเฉินในท้องถิ่น ว่ามีการแจ้งให้ทราบ อย่างไร เส้นทางการเดินทาง และพิจารณาถึงข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องแจ้งให้ทราบด้วย
 • การฝึกอบรม : การฝึกอบรมที่อับอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานในที่อับอากาศ ต้องมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงขั้นตอนฉุกเฉินและการใช้อุปกรณ์ช่วยในการหายใจหากจำเป็น

อันตรายในที่อับอากาศ

อันตรายในที่อับอากาศ มีส่วนเกี่ยวข้องมาจากอะไรบ้าง?

บรรยากาศที่เป็นพิษ

บรรยากาศ ที่เป็นพิษอาจก่อให้เกิดผลกระทบเฉียบพลันต่างๆ รวมถึงการลดลงของการตัดสิน หมดสติ และเสียชีวิต บรรยากาศที่เป็นพิษอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการมีหรือเข้าไปในสารอันตราย สารเหล่านี้อาจมีอยู่ในที่อับอากาศด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น

 1. ที่เหลือจากการแปรรูปหรือการเก็บรักษาครั้งก่อน
 2. เกิดจากการรบกวนของกากตะกอนและตะกอนอื่นๆ
 3. การมีไฟหรือเปลวไฟภายในพื้นที่
 4. การรั่วไหลจากโรงงานที่อยู่ติดกันที่แยกอย่างไม่เหมาะสม
 5. การก่อตัวในระหว่างกระบวนการทำงานที่ดำเนินการในอากาศ
 6. ถูกปล่อยออกมาจากขนาดที่ต่ำกว่าและในงานก่ออิฐอันเป็นผลมาจากกระบวนการทำงาน

การขาดอากาศหายใจ

การขาดออกซิเจน

ออกซิเจนอาจขาดพื้นที่จำกัดได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

 1. การแทนที่ของอากาศโดยก๊าซอื่น
 2. กระบวนการทางชีวภาพหรือปฏิกิริยาเคมีต่างๆ (เช่น การเน่าเปื่อยของสารอินทรีย์ การเกิดสนิมของโลหะ การเผาไหม้ ฯลฯ)
 3. การดูดอากาศเข้าสู่เหล็ก พื้นผิวโดยเฉพาะบริเวณที่ชื้น

การเพิ่มปริมาณออกซิเจน

การมีออกซิเจนมากเกินไปเมื่อมีวัสดุที่ติดไฟได้ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้และการระเบิดเพิ่มขึ้น วัสดุบางอย่างที่ไม่เผาไหม้ในอากาศ อาจเผาไหม้อย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นเองในบรรยากาศที่มีออกซิเจนเข้มข้น

บรรยากาศที่ ไวไฟหรือระเบิดได้

บรรยากาศที่ไวไฟทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด บรรยากาศดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการมีอยู่ในพื้นที่จำกัดของของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ หรือการแขวนลอยของฝุ่นที่ติดไฟได้ในอากาศ หากบรรยากาศที่ติดไฟได้ภายในพื้นที่อับอากาศเกิดการลุกไหม้ขึ้น อาจเกิดการระเบิด ส่งผลให้ก๊าซร้อนถูกขับออกและการสลายตัวของโครงสร้าง

พื้นที่อับอากาศและอันตราย

ของเหลวที่ ไหลหรือของแข็งที่ไหลอย่างอิสระ

ของเหลวหรือของแข็งสามารถไหลเข้าไปในพื้นที่อับอากาศ ทำให้เกิดการจมน้ำ หายใจไม่ออก แผลไฟไหม้ และการบาดเจ็บอื่นๆ ของแข็งในรูปผงอาจถูกรบกวนในพื้นที่จำกัด ทำให้เกิดบรรยากาศที่หายใจไม่ออก

ความร้อนที่มากเกินไป

ลักษณะที่ปิดล้อมของพื้นที่จำกัดสามารถเพิ่มความเสี่ยงของฮีทสโตรกหรือการยุบตัวจากความเครียดจากความร้อนได้ หากสภาพอากาศร้อนเกินไป ความเสี่ยงอาจรุนแรงขึ้นจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือขาดการระบายอากาศ

สรุป

การทำงานในที่อับอากาศ เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง การกำหนดมาตรการต่างๆ ด้านความปลอดภัย รวมถึงแผนฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในงานอับอากาศ ซึ่งเมื่อมีการกำหนดแล้วจะต้องควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานทำตามอย่างเคร่งครัด เพราะหากไม่ทำตามอาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by entrepreblog